Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Adriahost vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Adriahost u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

 • Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Adriahosta.
 • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Servisa, kao i omogućavanje postavljanje sadržaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.
 • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
 • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Adriahostu, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
 • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
 • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Servisa, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Servisa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
 • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

 • ime
 • prezime
 • adresa
 • broj (mobilnog) telefona
 • e-mail adresa
 • IP adresa svakog pojedinog pristupa Servisu, (uključujući i “cookie” podatke).

Adriahost može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa. Ove podatke Adriahost može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva i Servis, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Adriahost može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Servisa (takozvane “cookie” podatke). Pod pojmom “cookie” podaci u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se podaci koji se isključivo odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o veličini ekrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja i drugi podaci o tehničkim karakteristikama. Ove podatke Adriahost može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšala svoj Servis i dodatno ga usmerila i prilagodila korisnicima. Adriahost ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Adriahost ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici, osim u slučaju iz prethodnog stava. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Adriahostu ili trećim licima.

Sva opšta akta Adriahosta moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko neki opšti akt Adriahosta nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.