Pravilnik AdriaHost-a

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva koje pruža privredno društvo Adriahost d.o.o. Beograd-Savski Venac, ul. Kneza Miloša br. 62, 11000 Beograd, matični broj: 20817534, PIB: 107508261 (u daljem tekstu: Adriahost). Adriahost pruža usluge kako putem servisa koji se nalazi na Internet adresi http://www.adriahost.rs, kao i drugim adresama kojima upravlja Adriahost, tako i putem davanja servera u zakup (engl. hosting), bilo da im se pristupa putem Interneta ili putem aplikacija za mobilne uređaje (u daljem tekstu: Usluge).

Član 2

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Usluge i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Adriahosta i svakog pojedinog lica koje pristupi servisu odnosno Uslugama, bez obzira da li se radi o posetiocu ili registrovanom korisniku Usluge. Adriahost omogućava korišćenje Usluge, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.

Član 3

Pristupom ili korišćenjem Usluge Adriahosta, lice pristaje na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuje ugovor po pristupu sa Adriahostom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pojedini pristup Uslugama, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Član 4

Poslovanje Adriahosta putem Usluge regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Član 5

Adriahost je posvećen očuvanju i primeni prava ličnosti, privatnosti, zaštiti podataka, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Član 6

Usluge nisu zamena za bilo koje druge usluge osim onih usluga koje su eksplicitno navedene u ovim Uslovima korišćenja. Adriahost ne pruža niti obezbeđuje bilo kakve druge usluge, osim usluge informacionog društva opisane ovim Uslovima korišćenja.

Član 7

Adriahost ni na koji način ne utiče na sadržaj koji na servis odnosno Uslugu postave korisnici ili koji putem Usluge postane javno dostupan, odnosno na sadržaj koji je nastao sakupljanjem i distribucijom javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj.

Isključivu odgovornost za sadržaj koji je dostupan putem Usluge imaju ona lica koja su sadržaj postavila, odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Član 8

Adriahost ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa servisa odnosno Usluge, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja, ukoliko po sopstvenoj proceni oceni da je došlo do kršenja ovih Uslova korišćenja.

II – DEFINICIJE POJMOVA I OPIS USLUGA

Član 9

U svrhu tumačenja ovih Uslova korišćenja, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

  • “Hosting“ je usluga automatskog, posredničkog i privremenog skladištenja podataka unetih od strane korisnika usluga koji se, na zahtev korisnika ili trećih lica, prenose posredstvom komunikacione mreže, drugim rečima: prostor na serveru koji ste zakupili, koji se nalazi na javno dostupnoj mreži gde vaši podaci mogu biti privatni ili javno dostupni.
  • “Tiket“ (engl. ticket) je način uređene elektronske komunikacije korisnika sa Adriahostom koji se odvija u okviru tzv. Tiketing sistema, koji se Adriahostu može dostaviti putem Usluge, a čija kopija sadržine se može dostavljati i putem elektronske pošte (engl. e-mail). Tiket predstavlja poruku koju korisnik dostavlja Adriahostu, odnosno koju Adriahost dostavlja korisniku, u svrhu tehničke podrške. Tiketu se ne može se osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku. Tiket proizvodi puno pravno dejstvo od momenta njegovog nastanka.
  • “Tiketing sistem“ (engl. ticketing system) je jedini način na koji Adriahost pruža tehničku podršku korisnicima, i predstavlja uređenu međusobnu komunikaciju putem Tiketa.
  • “Korisnik“ je svako fizičko ili pravno lice koje zbog profesionalnih ili drugih ciljeva koristi usluge Adriahosta.
  • “Korisnički nalog“ je skup podataka o pojedinom korisniku, koji su neophodni za pružanje usluga Adriahosta, a koji se odnose na korisnika i njegova prava i obaveze prema Adriahostu. Korisnički nalog naročito sadrži podatke o: imenu i prezimenu, odnosno poslovnom imenu korisnika, adresi, odnosno sedištu korisnika, adresi elektronske pošte korisnika, aktivnim proizvodima/uslugama koje korisniku pruža Adriahost, skorašnjim tiketima podrške, registrovanim domenima, računima korisnika. Svaki korisnik pristupa svom posebnom korisničkom nalogu putem unosa korisničkog imena i šifre. Svi podaci koje korisnik unese u svoj korisnički nalog Adriahost smatra apsolutno tačnim. Korisnik je obavezan da redovno ažurira podatke na korisničkom nalogu i brine o tome da podaci budu ispravni i tačni.
  • “Deljeni hosting“ (engl. Shared hosting) je hosting sa deljenim korišćenjem servera, odnosno zakup servera na kojem i drugi korisnici vrše zakup.
  • “Namenski server“ (engl. Dedicated server) je zakup servera čiji je korisnik jedini zakupac, i na kojem treća lica ne vrše zakup.
  • “Audio hosting“ (engl. Audio hosting) je hosting namenjen za čuvanje i reprodukcije audio zapisa putem interneta sa uređaja korisnika (engl. Streaming).
  • “Registracija domena“ je usluga koja se odnosi na zakup imena domena koju Adriahost pruža na dostupnim domenskim prostorima u svojstvu ovlašćenog registra.
  • “Nadležni subjekt“ je državni organ nadležan za postupanje u konkretnom slučaju (npr. sud, tužilaštvo, inspekcijski organi i drugi) kao i regulatorna tela i nadprovajderi koji mogu da sprovode postupak u kojem je po zakonu ili po ugovoru obavezno učešće Adriahosta.
  • ”Spam” ima značenje neželjene poruke ili neželjene elektronske pošte kako je propisano zakonima Republike Srbije i to Zakonom o elektronskim komunikacijama (član 118), Zakonom o oglašavanju (član 63), Zakonom o elektronskoj trgovini (član 8).

Član 10

Usluga je namenjena pružanju usluga hostinga, registraciji domena i usluga tehničke podrške u oblasti informacionih tehnologija u obimu kako je definisano ovim Uslovima korišćenja.

Član 11

Usluge informacionog društva koje pruža Adriahost su:

 • Internet (web) hosting
  • Hosting za poslovne korisnike
  • Cloud – VPS serveri
  • Dedicated serveri
  • Windows serveri
  • Audio hosting
 • Internet domeni
  • Registracija domena
  • Transfer domena
  • Zaštita privatnosti podataka o registrantu domena (WHOIS zaštita)
  • SSL sertifikati
 • Ostale usluge
  • Migracija Internet sajta
  • Izrada Internet sajta
  • SMS marketing
  • Google oglašavanje
  • Dodatne usluge projektovanja, implementacije, održavanja i integracije različitih rešenja u informacionim tehnologijama

Član 12

Sadržaj koji korisnici postavljaju putem Usluge, bez obzira na oblik i formu sadržaja (tekst, grafika, fotografija, audio, video, i slično) mora biti tačan i ispravan.

Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo lice koje je podatak unelo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva jezičku (govornog jezika ili programskog koda) i činjeničnu ispravnost.

Član 13

Svako korišćenje Usluge, u celosti ili bilo kog njegovog dela, koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se kršenjem Uslova korišćenja.

Zabranjena je zloupotreba usluga koje pruža Adriahost.

Član 14

Adriahost prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabra primaoca prenosa.

Član 15

Adriahost zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Usluge, usluga koje pruža, kao i sopstvenog sadržaja odnosno unosa, bez obzira na to ko je autor elementa Usluge i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Član 16

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Uslugu, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Član 17

Korisnik pre izvršene usluge informacionog društva plaća cenu usluge.

Cenu usluge korisnik može da Adriahostu da plati samo dostupnim načinima plaćanja, odnosno samo na one načine na koje Adriahost prihvata uplate.

Član 18

Adriahost svakom Korisniku ponaosob može pružiti dodatne usluge koje nisu određene ovim Uslovima korišćenja, a o čemu se zaključuje poseban ugovor u kojem se definišu te dodatne usluge.

Član 19

Adriahost će, u skladu imperativnim odredbama propisanim Zakonom o elektronskoj trgovini, u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a isti sadržaj sačuvati u dokazne svrhe,
 • Nadležnom subjektu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava.

Član 20

Prilikom pružanja usluga informacionog društva, Adriahost nije dužan da pregleda podatke koje je uskladištila, prenela ili učinila dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopušteno delovanje Korisnika.

Navedeno obaveštenje o nedopuštenom delovanju ili podatku obavezno sadrži podatke o pošiljaocu obaveštenja, preciznom opisu mesta na internet stranici, odnosno drugom elektronskom prikazu na kojem se javlja nedopušteni podatak, kao i obrazloženje nedopuštenosti.

Član 21

Adriahost je dužan da na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta, predoči sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

III – KORISNICI

Član 22

Korisnicima usluga koje putem Usluge pruža Adriahost smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Član 23

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi servisu odnosno Uslugama u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na servis odnosno Usluge.

Posetilac nije dužan da plati bilo kakvu naknadu Adriahostu.

Član 24

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na servisu odnosno Uslugama pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja.

Samo registrovani korisnik može koristiti usluge Adriahosta prema dostupnim funkcijama Usluge za čije korišćenje prethodno plati naknadu.

Član 25

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na servis odnosno Uslugu, Adriahost ne moderira, modifikuje niti na bilo koji način utiče na navedeni sadržaj, i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz takvog sadržaja mogu da proisteknu.

Adriahost ima pravo da proveri ispravnost podataka iz registracije i da ih koriguje u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Član 26

Korisnik na registrovanu e-mail adresu dobija automatski generisanu lozinku prilikom registracije, koju može da promeni u svakom trenutku, i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Usluge putem pristupnih podataka.

Korisnik može od Adriahosta da zatraži podsetnik koji se odnosi na pristupne podatke i oni će biti poslati isključivo na adresu elektronske pošte koja je navedena u korisničkom nalogu. Na drugi način Adriahost ne vrši podsećanje korisnika o pristupnim podacima.

Član 27

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na servis odnosno Usluge. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo taj registrovani korisnik.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na servis odnosno Usluge, ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Adriahost će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu, i na čije funkcionisanje Adriahost ne može da utiče.

Postavljanjem sadržaja na servis odnosno Usluge, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Adriahost da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Član 28

Svakom pojedinom prijavom na servis odnosno Usluge, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na servisu odnosno Uslugama i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da vrši podešavanja prema dostupnim opcijama Usluge.

Sigurnosne obaveze korisnika

Član 29

Korisnik se obavezuje da primenjuje odgovarajuće sigurnosne mere prilikom korišćenja Usluga.

Korisnik može obavestiti Adriahost ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

U slučaju da Korisnik trećem licu da svoje pristupne podatke da trećem licu (npr. webmaster, zastupnik, ovlašćeno lice, dizajner, računovođa i sl.) Korisnik je taj koji snosi odgovornost za radnje koje je treće lice učinilo.

U pojedinim slučajevima koji su ograničeni na pružanje tehničke podrške, Adriahost može od Korisnika da zatraži lozinku, a Korisnik se obavezuje da takvu lozinku promeni odmah nakon pružene korisničke podrške.

Korisnik je u obavezi da kontroliše sopstveni sadržaj i da bez odlaganja obavesti Adriahost u slučaju da primeti izmene u sadržaju koje nije samostalno inicirao ili odobrio.

Korisnik je u obavezi da se stara o ažurnosti softvera koji koristi putem Usluge, kako bi se sprečila zloupotreba bezbednosnih propusta u zastarelim verzijama.

IV – KOMUNIKACIJA I OBAVEŠTAVANJE KORISNIKA

Član 30

Korisnik je saglasan da mu Adriahost može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Usluge, kao i obaveštenja koja se tiču Usluge, kao i reklamna obaveštenja same Adriahosta.

Član 31

Adriahost će blagovremeno obavestiti korisnika o isticanju usluge hostinga, dostavljanjem obaveštenja isključivo prema kontakt podacima koji su u vreme vršenja obaveštavanja navedeni u korisničkom nalogu tog korisnika.

Ukoliko korisnik propusti da obnovi uslugu do dana do kojeg je hosting zakupljen, Adriahost će dosledno primeniti pravila koja se odnose na prestanak pružanja usluge hostinga definisana ovim Uslovima.

Član 32

U skladu sa ovim Uslovima korišćenja Adriahost vrši sledeća obaveštavanja koja se odnose na usluge Internet hostinga i Internet domena:

  • Korisnika obaveštava 30 dana pred istek usluge tako što na e-mail adresu Korisnika dostavlja posebno obaveštenje o isticanju Internet domena i posebno obaveštenje sa listom Usluga čije pružanje ističe u roku od 30 dana i odgovarajućim predračunom. Pored navedenog, o isticanju ovih usluga Korisnik se obaveštava i slanjem SMS poruke čiji je pošiljalac Adriahost, samo ukoliko je Korisnik u podešavanju svog naloga dozvolio prijem SMS poruka od Adriahosta.
  • Korisnika, koji nije izvršio uplatu po prethodnom obaveštenju, 20 dana pred istek usluge tako što na e-mail adresu Korisnika dostavlja Podsetnik o plaćanju.
  • Korisnika, koji nije izvršio uplatu po prethodnom obaveštenju, 15 dana pred istek usluga telefonski poziva putem sopstvenog Adriahost pozivnog centra, sektora Prodaje kako bi se proverio prijem prethodno poslatih e-mail obaveštenja, odnosno proverila ispravnost podataka iz korisničkog naloga
  • Korisnika, koji nije izvršio uplatu po prethodnom obaveštenju, 10 dana pred isticanje Internet na e-mail adresu Korisnika dostavlja posebno obaveštenje o isticanju Internet domena u roku od 10 dana.
  • Korisniku, koji nije izvršio uplatu po prethodnom obaveštenju, 1 dan nakon isteka usluge tako što na e-mail adresu Korisnika dostavlja posebno obaveštenje o tome da su usluge istekle.
  • Korisniku čije su usluge istekle 7 dana nakon isteka usluge, na e-mail adresu Korisnika dostavlja obaveštenje o suspenziji usluge. Pored navedenog, obaveštenje o suspenziji usluge Korisnik se obaveštava i slanjem SMS poruke čiji je pošiljalac Adriahost, samo ukoliko je Korisnik u podešavanju svog naloga dozvolio prijem SMS poruka od Adriahosta.
  • Korisniku čije su usluge istekle 14 dana nakon isteka usluge, telefonski poziva putem sopstvenog Adriahost pozivnog centra, sektora Prodaje kako bi se proverilo da li Korisnik želi da obnovi usluge.

Adriahost prestaje sa obaveštavanjem korisnika o isteku svake pojedine usluge ukoliko Korisnik izvrši odgovarajuću uplatu za te usluge ili ako nedvosmisleno potvrdi da ne želi obnovu te usluge.

U skladu sa dobrim poslovnim običajima, Adriahost će pokušati da kontaktira Korisnika na sve dostupne načine (npr. putem društvenih mreža), kako se ne bi desilo da zbog propusta u komunikaciji putem e-maila ili telefonskim putem dođe do neželjenih posledica po Korisnika i korisničke podatke.

V – OPŠTA PRAVILA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 33

Nadoknadu za korišćenje Usluge Korisnik plaća prema profakturi Adriahosta za usluge Adriahosta koje želi da koristi. Svaka pojedina profaktura ima rok važenja od 30 dana od dana njenog izdavanja, i ukoliko u tom roku Adriahost ne primi uplatu, smatraće se da Korisnik ne želi uslugu za koju mu je profaktura izdata.

Adriahost korisniku izdaje fakturu i vrši pružanje usluga tek nakon prijema punog iznosa cene za te usluge. Rok za početak pružanja pojedinih usluga (poput zakupa IP adrese i zakupa servera) je uslovljen trajanjem procesa nabavke istih i Adriahost se ne obavezuje da ih izvrši u tačno određenom roku.

Član 34

Za odabir usluga Adriahosta, kao i njihov obim i način korišćenja odgovara isključivo Korisnik. Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Adriahost neće izvršiti povraćaj novca, niti zamenu usluge ukoliko korisniku plaćena usluga ne odgovara, iz bilo kog razloga.

Član 35

Adriahost će blagovremeno obavestiti korisnika o isticanju pojedinih usluga koje koristi, dostavljanjem obaveštenja isključivo prema kontakt podacima koji su u vreme vršenja obaveštavanja navedeni u korisničkom nalogu tog korisnika.

Ukoliko korisnik propusti da obnovi uslugu do dana do kojeg je plaćeno pružanje pojedine usluge, Adriahost će prestati sa pružanjem usluge narednog dana, u skladu sa ovim Uslovima.

Član 36

Adriahost ima pravo da ne pruži mogućnost korišćenja Usluge (kako pojedinačno tako i u celini) bilo kom pojedinom korisniku, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni.

Adriahost ima pravo da prestane da pruža mogućnost korišćenja Usluge onim Korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Adriahost posvećena, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze.

Član 37

Korisnici se obavezuju poštuju ovde navedena ograničenja koja se odnose na neovlašćeno korišćenje tuđih naloga, računara ili mreže; slanje neželjene elektronske pošte; postavljanje nedozvoljenih skripti ili aplikacija; zloupotrebu ili prekomernu upotrebu deljenih resursa; postavljanje nedozvoljenog sadržaja; kao i da poštuju svoje sigurnosne obaveze

Neovlašćeno korišćenje tuđih naloga računara ili mreže

Član 38

Ovim Uslovima Korisniku je zabranjeno da bez ovlašćenja koristi ili pokuša da koristi tuđ Korisnički naloga ili računar ili računarsku mrežu. Navedena zabrana uključuje i pokušaje kojima se navode druge lica da odaju svoje pristupne parametre ili lične podatke, kao i razbijanje šifri, skeniranje mreže, traženje bezbednosnih propusta na i slično.

Za bilo kakvu zloupotrebu ili pokušaj zloupotrebu Usluge, odnosno Korisničkog naloga, Adriahost računara ili mreže, bez obzira da li su nedozvoljene radnje izvršene na Adriahost računarima ili mreži ili putem naloga Adriahost Korisnika ili na neki drugi način, Adriahost će suspendovati ili ukinuti Uslugu i podneti odgovarajuću prijavu nadležnom subjektu.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

  • traženje lične informacije od bilo kog fizičkog lica bez obzira na starost,
  • traženje pristupnih parametara Uslugama,
  • traži lozinke ili informacija koje identifikuju lica u nedozvoljene svrhe,
  • imitiranje, ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica,
  • imitiranje, ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa, ili drugi vidovi prevare,
  • prodaja, ili prenos Korisničkog naloga na nedozvoljen način odnosno bez ovlašćenja,
  • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku, ili odavanje lozinke trećim licima, ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov.

Neželjena elektronska pošta – “spam“

Član 39

Ovim Uslovima Korisniku je zabranjeno da učestvuje na bilo koji način u radnjama koje se mogu podvesti pod Spam.

Za bilo kakvo slanje Spama ili pokušaj slanja Spama, putem Korisničkog naloga, Adriahost računara ili mreže ili na neki drugi način, Adriahost će suspendovati ili ukinuti Uslugu i podneti odgovarajuću prijavu nadležnom subjektu.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

  • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama, ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam“,
  • prikupljanje, ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole,
  • oglašavanje ili nuđenje bilo kojih proizvoda ili usluga preko neovlašćenih, ili nedozvoljenih načina prodaje.

Ukoliko slanje Spama ili učestvovanje u slanju Spama dovede do finansijskih posledica kao što su troškovi ekspresnog uklanjanja sa crne liste nadležnog RBL (eng. Realtime Blacklist) tela ili troškovi ispostavljeni Adriahostu, kompletna finansijska nadoknada stavlja se na teret korisnika usluge. Usluge korisnika će biti suspendovane dok ne izmiri finansijske obaveze po ovom pitanju.

Nedozvoljene skripte ili aplikacije

Član 40

Korisnicima Internet hosting usluga na deljenom serveru zabranjeno je hostovanje Proxy servera (nph-proxy, cgi-proxy, i sl.), IRC servera ili bilo kojih aplikacija i skripti koje zahtevaju mnogo serverskih ili mrežnih resursa i time prevazilaze mogućnosti deljenog hostinga i po svojoj tehničkoj prirodi zahtevaju zaseban, namenski server. Navedeno zabrana postoji zbog mogućnosti prevelikog opterećenja deljenog servera čime se ugrožavaju prava drugih korisnika tog servera.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

 • zaobilaženje, ili izmena, pokušaj da se zaobiđe, ili izmeni, ili podsticanje, ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu, ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija, ili softvera koji su deo Usluge,
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa, ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi, ili na bilo koji drugi način korišćenje Usluge za slanje izmenjenih, prevarantskih, ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor,
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva, ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka, ili programa koji prekidaju, uništavaju, ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera, ili hardvera, ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje, ili pristup računaru, ili računarskoj mreži,
 • mešanje u pristup servisu odnosno Uslugama bilo kog korisnika, hosta, ili mreže,
 • prekrivanje, ili zamagljivanje oglašavanja preko banera ili drugih grafičkih elemenata na stranici profila korisnika, ili bilo kojoj stranici Usluge preko HTML/CSS-a, ili na neki drugi način,
 • uključujući HTML, CSS, ili neko drugo kodiranje, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene, ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja,
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika, ili video zapisa,
 • pokušaj da se ispita, skenira, ili testira ranjivost bilo kog dela Usluge, ili prekrše bilo koje bezbednosne mere, ili mere provere identiteta,
 • korišćenje meta oznaka, ili drugog skrivenog teksta, ili metapodataka pomoću imena, žiga, URL adresa, ili naziva proizvoda koji pripadaju Adriahostu bez prethodne izričite dozvole Adriahosta.

Zloupotreba ili prevelika upotreba deljenih resursa

Član 41

Korisnicima Internet hosting usluga na deljenom serveru zabranjeno je hostovanje odnosno skladištenje velike količine podataka odnosno pravljenje “javnog” FTP servera ili obrade velike količine podataka, jer se time prevazilaze mogućnosti deljenog hostinga, a po svojoj tehničkoj prirodi zahteva zaseban, namenski server.

Korisnik je u obavezi da vodi računa da korišćenjem Usluge ne vrši slanje podataka ili zahteva za podacima koji značajno prevazilaze uobičajene i mogu da izazovu zagušenja na serverima, mreži i drugim servisima. Ovo takođe uključuje i prekomerno slanje zahteva trećih lica prema pruženoj hosting usluzi, odnosno prema Adriahost serverima.

Prevelikim opterećenjem deljenih resursa će se smatrati prosečno dnevno opterećenje ili maksimalno dnevno opterećenje procesora, mrežnih resursa, količine upotrebljene memorije ili broja zahteva ka web serveru ili database serveru, u toku jednog dana ili više uzastopnih dana, koje je deset puta veće od upotrebe prosečnog korisnika ekvivalentne hosting usluge kod Adriahosta.

Korisnik je u obavezi da doplati za prekoračenje mesečnog protoka.

Prevelikom upotrebom deljenog hostinga smatraće se i iskorišćenje broja inoda preko 500.000 inoda (fajlova) koje aktivira soft-limit mere na nalogu u trajanju od 7 dana koliko klijent ima vremena da umanji zauzeće, dok će nakon prekoračenja i upotrebe preko 600.000 inoda (fajlova) nastupiti hard-limit koji će u potpunosti onemogućiti nove upise inoda na disk sve dok korisnik ne umanji zauzeće ili pređe na infrastrukturu koja omogućava korišćenje većeg ili nekontrolisanog broja inoda.

Adriahost će suspendovati usluge Korisnika ukoliko ne poštuje sledeća ograničenja u pogledu veličine, broja i vrste fajlova:

 • video i audio fajlovi: maksimalno 2.000 fajlova, koji u tom broju fajlova, ne smeju biti veći od 5 MB pojedinačno;
 • dokumenti (doc, pdf i slični fajlovi): maksimalno 4.000 fajlova, koji u tom broju fajlova, ne smeju biti veći od 5 MB pojedinačno;
 • slike i grafički fajlovi (tiff, png, psd, jpg, gif i slični fajlovi) maksimalno 4.000 fajlova, koji u tom broju fajlova, ne smeju biti veći od 5 MB pojedinačno;
 • arhive i log fajlovi (zip, rar, tar,tar.gz, 7z i slični fajlovi) maksimalno 12 GB ukupno, stim što Adriahost zadržava pravo da bez informisanja obriše ove fajlove ukoliko zauzimaju više od 12 GB prostora.

Ukoliko korisnik ne ukloni fajlove do propisanih ograničenja i ne odgovara na upozorenja Adriahosta duže od 30 dana, Adriahost zadržava pravo terminisanja naloga i brisanja podataka.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti Korisnika koje su zabranjene na servisu odnosno Uslugama:

 • kreiranje nepotrebnog opterećenja Usluge.

Nedozvoljeni sadržaj

Član 42

Korisnicima je zabranjeno postavljanje sadržaja koji uključuje (ali nije ograničen na):

  • uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju, poziva na nasilje ili ugrožavanje bilo koje grupe ili pojedinca ili uznemirava ili poziva na uznemiravanje lica,
  • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način,
  • javno objavljuje informacije koje predstavljaju, ili stvaraju rizik po privatnost, ili bezbednost bilo koje osobe,
  • sadrži, ili promoviše informacije za koje znate da su netačne, ili koje navode na pogrešan zaključak, ili promovišu nedozvoljene aktivnosti,
  • putem kojeg se obavljaju neregistrovane komercijalne aktivnosti za koje je potrebna registracija kod državnog organa,
  • podstiče, ili promoviše kriminalne aktivnosti, ili poslove, ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti,
  • krši autorsko pravo, pravo na žig, patent ili drugo pravo intelektualne svojine,
  • vršenje krivičnog dela, uključujući dečiju pornografiju ili drugi protivzakonit sadržaj, prevare, Ponzi šeme, slanje virusa, ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne,
  • korišćenje informacija dobijenih iz Usluge kako bi se maltretiralo, zlostavljalo, ili povredilo neko lice, i pokušaj da se to uradi,
  • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu, ili prihvatanje uplate, ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog, ili nedozvoljenog korišćenja Usluge u ime te osobe, ili
  • brisanje, ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja,
  • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama, ili povreda Usluga, ili bezbednosti mreže.

Kršenje Uslova korišćenja

Član 43

Adriahost ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti, i korisnički sadržaj koji je povezan sa Uslugom. Adriahost može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Uslova korišćenja i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne, ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Adriahost će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Uslova korišćenja, odnosno kršenje zakona.

Adriahost zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Adriahosta koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Adriahost ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Adriahostu.

Član 44

Adriahost ima pravo, ali ne i obavezu da u svom odnosu sa korisnicima primenjuje sledeću proceduru u slučaju povrede ili sumnju na povredu ovih Uslova korišćenja i/ili zakona:

Obična pritužba

  • Adriahost će, nakon prijema pritužbe (engl. abuse notice) od bilo kog lica (najčešće: data centra, Enoma, RNIDSa, ili treće kompanije koja se bavi bezbednošću) proveriti navode pritužbe, kontaktirati Korisnika i naložiti mu da otkloni nepravilnost iz pritužbe u roku od 24 časa.
  • Ukoliko Korisnik iz tačke 1. ne otkloni nepravilnost u roku od 24 časa do momenta slanja naloga za otklanjanje nepravilnosti, ili nije dostupan, Adriahost će suspendovati pružanje usluge koja sadrži ili uzrokuje nepravilnost. Suspenzija će trajati do prijema obaveštenja od korisnika o otklanjanju nepravilnosti.

Hitna pritužba

 • Ukoliko se pritužba zahteva hitnu reakciju (npr. aktivan phishing, dečija pornografija, DMCA zahtev u vezi sa autorskim pravom engl. Copyright Claim i slično) Adriahost će bez odlaganja suspendovati pružanje usluge koja sadrži ili uzrokuje nepravilnost i o tome obavestiti Korisnika.
 • Suspenzija će trajati do otklanjanja nepravilnosti.
 • Adriahost će sa Korisnikom aktivno raditi na otklanjanju nepravilnosti.

Jednosatna pritužba

Ukoliko Adriahost od nadprovajdera primi pritužbu sa vremenskim rokom od jednog sata za postupanje, Adriahost će u tom roku:

  • arhivirati sadržaj u .zip format (kako omogućili Korisniku da naknadno otkloni nepravilnosti)
  • suspendovati hosting do otklanjanja nepravilnosti
  • Suspenzija će trajati do otklanjanja nepravilnosti.
  • Adriahost će sa Korisnikom aktivno raditi na otklanjanju nepravilnosti.

Suspenzija zbog ponavaljanja

 • U slučaju da isti se kod istog Korisnika drugi put konstatuje ista ili neka druga nepravilnost, Adriahost će suspendovati Uslugu na period do javljanja Klijenta, ali ne kraće od 48 časova. Adriahost će sa Korisnikom aktivno raditi na izbegavanju ponavljanja nepravilnosti.
 • U slučaju da isti se kod istog Korisnika treći put konstatuje ista ili neka druga nepravilnost, Adriahost će momentalno prestati sa pružanjem svih usluga tom Korisniku, bez mogućnosti povraćaja sredstava za bilo koju od tih usluga, sa obrazloženjem: Kršenje Uslova korišćenja.
 • U slučaju da aktivnosti korisnika nanesu materijalnu štetu Adriahostu (bez obzira na to o kojoj vrsti štete se radi) Adriahost zadržava pravo da direktno naplati iznos štete od korisnika u dvostrukoj vrednosti Usluga ili pokrene postupak naknadu štete pred nadležnim organom.
 • U slučaju narušavanje ugleda Adriahosta od strane Klijenta, Adriahost zadržava pravo da obustavi dalje poslovanje sa tim Klijentom i ponudi mu mogućnost da preseli svoj hosting i domene kod drugog provajdera u roku od 14 dana.

Obaveštavanje Korisnika u skladu sa ovim članom Adriahost vrši tako što na e-mail adresu Korisnika dostavlja posebno obaveštenje pritužbi odnosno suspenziji. Pored navedenog, Korisnik se obaveštava i slanjem SMS poruke čiji je pošiljalac Adriahost, samo ukoliko je Korisnik u podešavanju svog naloga dozvolio prijem SMS poruka od Adriahosta.

VI – REGISTRACIJA, TRANSFER I OBNOVA DOMENA

Član 45

Adriahost je kao ovlašćeni registar dužna da primenjuje pravila koja uređuju pitanja registracije svakog domenskog prostora ponaosob.

Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na domenski prostor kojeg je registrant, odnosno ICANN pravilima i pravilima RNIDS-a.

Član 46

Za odabir naziva domena, kao i domenskog prostora i način korišćenja registrovanog domena odgovara isključivo korisnik.

Adriahost neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu naziva domena ili domenskog prostora ukoliko korisniku plaćeni domen ne odgovara, iz bilo kog razloga.

Nadoknadu za registraciju domena korisnik plaća prema profakturi Adriahosta za registraciju naziva domena koje želi da registruje.

Korisnik se obavezuje da pre plaćanja proveri da li je na profakturi navedeno ispravan naziv domena, i da ukoliko nije, o tome (takođe pre plaćanja) obavesti Adriahost sa zahtevom za korekciju. Ukoliko u međuvremenu, do momenta evidentiranja uplate, dođe do zauzeća naziva domena, Korisnik ima mogućnost da odabere da registruje drugi naziv domena ili da zahteva povraćaj novca.

Domen će biti registrovan Korisniku čija uplata bude prva evidentirana. Evidentiranje uplata se obavlja na sledeći način:

1. automatski za plaćanje putem kreditnih kartica i IPS plaćanja preko računa banke,
2. za plaćanja preko računa banke korisnik može poslati dokaz o uplati (skeniran račun) radi brže evidencije uplate radnim danima tokom radnog vremena
3. sva ostala plaćanja preko računa banke se evidentiraju automatski, sa izvoda banke, ukoliko su navedeni ispravni podaci sa naloga Korisnika i poziv na broj
4. sve ostale uplate preko računa banke koje nemaju istravno navedene podatke Korisnika ili ne sadrže poziv na broj se obrađuju ručno jednom dnevno radnim danima.

Adriahost će registrovati onaj naziv domena koji je naveden u profakturi koja je plaćena.

Smatra se da je ugovor zaključen tek nakon što Korisnik dobije nakon plaćanja potvrdu Adriahost-a putem e-maila o registrovanom domenu, odnosno plaćanje po ovoj profakturi/narudžbenici ne stvara obavezu za Adriahost da izvrši registraciju traženog domena.

Adriahost korisniku izdaje fakturu i vrši pružanje usluge registracije domena tek nakon prijema punog iznosa cene za registraciju domena. Ukoliko se desi da domen nije slobodan za registraciju, a sistem je već izdao fakturu, faktura će biti korigovana ili poništena a novac vraćen korisniku.

Promena podataka o registrantu domena ne vrši se plaćanjem profakture ili fakture Adriahosta, već se vrši isključivo po proceduri promene podataka za taj domen.

Član 47

Nadoknadu za transfer domena Korisnik plaća prema profakturi Adriahosta za transfer naziva domena koje čiji transfer želi da izvrši. Transfer u okviru domenskog prostora koji je dodeljen Republici Srbiji se vrši bez nadoknade kada se taj transfer vrši ka Adriahostu.

U nadoknadu za transfer internacionalnih domenskih prostora, uračunata je nadoknada Adriahostu za usluge podrške oko tog transfera, kao i usluga prve godine registracije pojedinog domena od dana završetka transfera tog domena.

Transfer domena nije moguće izvršiti u periodu od 60 dana od početka njegove registracije, odnosno u roku kraćem od 30 dana do isteka njegove registracije. Transfer u okviru domenskog prostora koji je dodeljen Republici Srbiji se vrši bez vremenskih ograničenja.

Član 48

Adriahost će blagovremeno obavestiti korisnika o isticanju domena kojih je registrant, dostavljanjem obaveštenja isključivo prema kontakt podacima koji su u vreme vršenja obaveštavanja navedeni u korisničkom nalogu tog korisnika.

Obnova domena važi od vremenskog momenta u kojem je prvobitno registrovan, odnosno od dana kada ističe u tačno vreme (sat i minut) u koje je prvobitno registrovan.

Ukoliko korisnik propusti da obnovi domen do dana do kojeg je domen zakupljen, Adriahost će dosledno primeniti pravila koja se odnose na dodatni period obnove domena koja važe za taj domenski prostor.

Adriahost ne snosi odgovornost ukoliko neblagovremenim postupanjem korisnika istekne zakup bilo kog domena.

Član 49

Adriahost ima pravo da ne pruži mogućnost registracije bilo kog domena bilo kom pojedinom korisniku, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni.

Adriahost ima pravo da prestane da pruža mogućnost obnove domena onim Korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Adriahost posvećena, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze.

VII – USLUGE HOSTINGA, PRODUŽENJE I PRESTANAK HOSTINGA

Član 50

Adriahost je kao pružalac usluga hostinga dužan da primenjuje sva revlevantna pravila koja uređuju pitanja hostovanja korisničkog sadržaja.

Korisnik se obavezuje da se samostalno informiše o pravilima koja se primenjuju na sadržaj koji hostuje, i da ih primenjuje.

Član 51

Za odabir vrste hostinga, odnosno hosting paketa, kao i način korišćenja usluge hostinga odgovara isključivo korisnik.

Nakon isteka perioda od 30 dana od dana plaćanja usluge, Adriahost neće izvršiti povraćaj novca, niti izmenu hosting paketa ukoliko korisniku plaćeni hosting ne odgovara, iz bilo kog razloga.

Član 52

Adriahost pravi rezervnu kopiju podataka (engl. backup) sadržaja svih hostovanih sajtova jednom dnevno na deljenom (eng. shared) hostingu.

Adriahost ne pravi rezervnu kopiju podataka na namenskim Dedicated i VPS serverima. Korisnik je odgovaran za sadržaj koji hostuje i po želji i potrebi bekapuje na svom serveru lokalno ili na udaljenom serveru nezavisno od Adriahosta. Adriahost može dostaviti ponudu za Premijum bekap na zahtev klijenta.

Adriahost nije odgovoran za nestale ili oštećene podatke ili sadržaj korisnika. Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj na zakupljenom hostingu kao i za održavanje i rezervne kopije istih. Korisnik ima opciju da sam pravi rezervne kopije koristeći dostupne funkcionalnosti Usluge (npr. putem cPanela).

Adriahost ne vrši čuvanje podataka, tj. ne pravi rezervnu kopiju podataka korisnika čiji je nalog veći 150 GB prostora ili 100.000 pojedinačnih fajlova (inode-a).

Adriahost ne pravi rezervne kopije za fajlove sledećih formata:

 • Arhive i pakete fajlova: .tar, .tar.gz, .zip, .rar, .7zip i drugi slični
 • Logove i error_log fajlove u bilo kom formatu
 • Bekap fajlove koji su napravljeni ručnim putem ili preko plagina iz CMS-a
 • Keš fajlove koje generišu CMS skripte

 

Član 53

Isključiva je obaveza korisnika sistema upravljanja sadržajem (engl. Content Management System, skr. CMS, npr. PHP Nuke, Mambo, Joomla, itd.) kao i svih drugih skripti koje postave kao sadržaj na svoj hosting, da prate dešavanja na polju sigurnosti i zaštite ovakvih sistema i skripti, kao i da uklone poznate ranjivosti redovnim održavanjem i primenom odgovarajućih zakrpi i/ili ažuriranja.

Ukoliko dođe do neželjenih posledice po sadržaj korisnika, Adriahost ima mogućnost, ali ne i obavezu, da suspenduje hosting korisnika i obavesti ga o merama bezbednosti. Ukoliko Adriahost obavesti korisnika, korisnik je dužan sprovede navedene mere. Takođe, korisnik je dužan da očisti eventualno zaražene fajlove, i nakon čišćenja kontaktira tehničku podršku putem tiketa i tek tad će hosting ponovo biti aktiviran. Ukoliko korisnik ne može sam da izvrši čišćenje zaraženih fajlova, Adriahost može (ali nije obavezan) da uz dogovorenu dodatnu nadoknadu izvrši navedeno čišćenje.

Član 54

Prestanak pružanja usluge hostinga se vrši prema sledećim pravilima:

  • Adriahost se obavezuje da u periodu od 7 dana od dana isteka usluge hostinga, održi hosting uslugu aktivnom u punom obimu te usluge, bez obzira na istek, osim u slučaju da isticanja domena. Ukoliko je domen istekao, Korisnik u navedenom periodu može da putem imena servera (ne domena jer je istekao) pristupi cPanelu i preuzme svoj sadržaj odnosno podatke.
  • Nakon protoka roka od 7 dana od dana isteka usluge hostinga, usluga se suspenduje, što podrazumeva da nije moguć pristup korisnika cPanelu, hostovanom e-mailu niti samom sajtu. U slučaju pokušaja pristupa cPanelu ili mailu prikazuje se poruka “login failed“. U slučaju pokušaja pristupa sajtu prikazuje se poruka “Web sajt je suspendovan, pozovite Adriahost“. U slučaju da je došlo do isteka domena, navedene poruke se ne prikazuju već se prikazuje poruka “timeout“.
  • U periodu od 180 dana od dana isteka usluge hostinga, Adriahost zadržava Korisničke podatke i sadržaj, i prema dobrim poslovnim običajima pokušava da kontaktira Korisnika kako bi usluga bila obnovljena.
  • Nakon isteka perioda od 180 dana od dana isteke usluge hostinga, svi podaci i sadržaj se uklanjaju, bez mogućnosti povraćaja, osim u slučaju da je podatke moguće preuzeti iz rezervne kopije.

Prestanak pružanja usluge VPS i namenskog servera se vrši prema sledećim pravilima:

  • Kada usluga VPS ili namenskog servera istekne, suspenduje se narednog dana, tako što se ugasi mrežni port i ne postoji mogućnost pristupa serveru niti preko SSH, niti HTTP, niti na neki drugi način,
  • U periodu od 3 dana od dana isteka usluga VPS ili namenskog servera, Adriahost prema dobrim poslovnim običajima pokušava da kontaktira Korisnika kako bi usluga bila obnovljena.
  • Nakon isteka perioda od 3 dana od dana isteka usluga VPS ili namenskog servera, usluga prestaje.

Član 55

Adriahost ima pravo da ne pruži uslugu hostinga (u celini ili delimično) bilo kom pojedinom korisniku, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni.

Adriahost ima pravo da prestane da pruža uslugu hostinga (u celini ili delimično) pojedinim korisnicima, za koje po sopstvenom nahođenju oceni da ne ispunjavaju standarde kojima je Adriahost posvećen, a naročito onima koji neblagovremeno izmiruju svoje ugovorne obaveze.

VIII – TEHNIČKA PODRŠKA

Član 56

Tehnička podršku Adriahost pruža isključivo putem tiketa.

Adriahost ne pruža tehničku podršku putem telefona ili na neki drugi način.

Član 57

Tehnička podršku Adriahost pruža isključivo za one usluge koje korisnik koristi kod Adriahosta. Adriahost ne pruža tehničku podršku za usluge koje se koriste kod trećih lica.

Adriahost pruža tehničku podršku koja se odnosi na pitanja funkcionalnosti hostinga (servera i instalaciju skripti) koje nudi kao Adriahost (cPanel i Softaculous). Ovo podrazumeva podršku koja se odnosi na instalaciju skripti iz cPanela (Joomla, WordPress, itd), ali ne podrazumeva podršku koja se odnosi na njihov rad, funkcionalnosti ili prilagođavanje.

Adriahost ne pruža tehničku podršku koja se odnosi na pitanja funkcionalnosti dodataka (plug-inova), modula i slično, a koji se naknadno mogu instalirati u te skripte (npr. Joomlu, WordPress).

IX – OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI, GARANCIJE

Član 58

Korisnici Usluge koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Adriahost ne može biti odgovoran za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 59

Adriahost, podatke unete od strane Korisnika prenosi posredstvom komunikacione mreže, i Adriahost nije odgovoran za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje koje služi samo za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane drugih korisnika usluga jer: ne menja podatke; uvažava uslove za pristup podacima; postupa u skladu sa pravilima za ažuriranje podataka; deluje u skladu sa dozvoljenom primenom tehnologija za prikupljanje podataka; uklanja ili onemogućava pristup podacima koje je čuvala odmah nakon saznanja da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.

Adriahost skladišti podatke pružene od strane Korisnika, na zahtev Korisnika, i Adriahost nije odgovoran za sadržaj skladištenog podatka jer: ne zna niti je može znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup tom podatku.

Adriahost posredstvom elektronskog upućivanja može da omogući pristup podacima drugog pružaoca usluga (engl. Link), ali nije odgovoran za te informacije jer: ne zna niti može da zna za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podataka u tim informacijama; odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku uklanja ili onemogućava pristup podacima.

Član 60

Adriahost ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Adriahost ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa.

Član 61

Ograničenje od odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Član 62

Adriahost ni pod kojim uslovima ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko zbog propusta korisnika da primeni dostupne mere zaštite, ili propusta korisnika da očisti zaražene fajlove, dođe do bilo kakve neželjene posledice po bilo čiji sadržaj ili ukoliko bilo kakva neželjena posledica nastane usled propusta korisnika.

Član 63

Adriahost ne snosi odgovornost ukoliko neblagovremenim postupanjem korisnika istekne zakup bilo kog hostinga ili dođe do brisanja korisničkog sadržaja.

Član 64

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Adriahost nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Usluge, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Adriahost nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su pružaoci Internet usluga koje Adriahost koristi. U svakom slučaju Adriahost odgovara samo i isključivo do visine vrednosti pružene usluge.

Član 65

Usluga može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema.

Garancija kvaliteta i ograničenja garancije

Član 66

Adriahost garantuje 99.9% vremena dostupnosti zakupljenih hosting servisa na mesečnom nivou. Nedostupnost podrazumeva vremenski period u kome su zakupljeni hosting servisi bili nedostupni na internet mreži, ali ne uključuje nedostupnost koju Korisnik ne prijavi u roku od 5 dana ili nedostupnost izazvanu planiranim radovima na serverima ili mreži, DDoS napadom i drugim hakerskim napadima na koje se ne može uticati, otkazom aplikacije korisnika, radnjama ili propustima korisnika, radnjama trećih lica kojima je odobren pristup od strane korisnika, kršenjem Uslova korišćenja ili višom silom.

Za svakih 0.1% vremena nedostupnosti servisa na zakupljenom hosting paketu, koji su ispod garantovane dostupnosti, korisnik ima pravo da zahteva besplatno produženje pretplate za zakupljenu hosting uslugu za jedan kalendarski dan, odnosno ekvivalentno umanjenje cene za naredni period pretplate. Produženje pretplate ovom garancijom je ograničeno na maksimalno 30 dana, za nedostupnost nastalu u jednom kalendarskom mesecu. Navedeno se ne odnosi na namenske servere i virtuelne (VPS/Cloud) servere. Kod zakupa namenskih i virtuelnih servera, Korisnik može zatražiti umanjenje cene za naredni period pretplate, i to:

  • za dostupnost ispod 99.9% umanjenje u iznosu od 10% važeće mesečne cene, ili
  • za dostupnost ispod 99% umanjenje u iznosu od 25% važeće mesečne cene, ili
  • za dostupnost ispod 95% uamenjenje u iznosu od 50% važeće mesečne cene,
   u jednom kalendarskom mesecu.

Rezervne kopije i očuvanje podataka korisnika nisu uključeni u garanciju kvaliteta. Adriahost pravi redovne i višestruke rezervne kopije fajlova i baza podataka korisnika i nastoji da uvek vodi računa da automatizovane rezervne kopije budu ispravne, ali nažalost nije uvek moguće verifikovati integritet i dostupnost automatski generisanih rezervnih kopija zbog čega se za iste ne može garantovati.

Adriahost ne može biti odgovoran ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka podataka korisnika, zbog čega je preporučljivo da Korisnik uvek redovno pravi rezervne kopije svojih podataka i da ih čuva na svom računaru ili drugim medijima za skladištenje podataka, kako bi se osigurala dostupnost tih podataka. Tokom trajanja perioda zakupa Korisnik u svakom trenutku može samostalno kreirati rezervne kopije i preuzeti sadržaj sa servera, putem hosting kontrolnog panela ili FTP naloga.

X – AUTORSKO PRAVO I AFFILIATE PROGRAM

Član 67

Adriahost ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na svom servisu odnosno Uslugama, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa odnosno Usluge, kojih je Adriahost autor ili nosilac autorskog prava.

Član 68

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Usluga, ili Usluga u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Adriahosta kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Adriahosta i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Član 69

Usluge mogu sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, prava žiga i druga prava intelektualne svojine imaju treća lica, kao što su sadržaji Korisnika Usluga, agregirani javno dostupni sadržaj, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Treća lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na ili je dostupan putem Usluga Adriahosta.

Član 70

Postavljanjem sadržaja na servis odnosno Usluge (izuzev korisničkog naloga), korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom neograničenom krugu trećih lica, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja trećih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Usluga je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Adriahosta, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Adriahosta, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

Član 71

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Usluge učinilo javno dostupnim.

Adriahost ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Član 72

Adriahost može oformiti program saradnje sa Korisnicima, tzv. Saradnički program (engl. “Affiliate program“) koji Korisnicima koji učestvuju u takvom programu omogućava korišćenje povoljnosti ili umanjenje cene Usluga Adriahosta.

Affiliate program se odvija po posebnim uslovima objavljenim na sajtu Adriahosta.

Član 73

Adriahost može po sopstvenom izboru putem Affiliate programa ili na drugi način (npr. putem promotivnog koda) promovisati prodaju svih ili pojedinih Usluga definisanih ovim Uslovima korišćenja, u skladu sa posebnim uslovima objavljenim na sajtu Adriahosta.

XI – PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 74

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti je sastavni deo Uslova korišćenja.

Ovaj Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti su pravno obavezujući dokument kojim Adriahost uređuje pitanje zaštite ličnih podataka svojih Korisnika.

Ovaj Pravilnik ne proizvodi pravno dejstvo između Korisnika i trećih lica, niti se Korisnici ili treća lica mogu pozivati na ovaj Pravilnik u međusobnom odnosu, niti referenciranje na ovaj Pravilnik proizvodi pravno dejstvo u međusobnom odnosu između trećih lica.

Korisnici koji prikupljaju podatke o ličnosti su dužni da postupaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da samostalno donesu sopstveni pravilnik kojim regulišu tu oblast, i ni u kom slučaju Adriahost ne može biti smatran Rukovaocem tako prikupljenih podataka

Član 75

Adriahost vrši obradu neophodnih podataka onih fizičkih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način.

Član 76

Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Korisnik je obavezan da pruži tačne, istinite, potpune i važeće podatke.

Član 77

Pre prikupljanja podataka, Adriahost u svojstvu Rukovaoca podacima obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je Rukovalac podacima o ličnosti, odnosno lice odgovorno za prikupljanje podataka Adriahost.
  • Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje pružanje usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Usluge, kao i omogućavanje postavljanje sadržaja koji se hostuje, odnosno Internet domena koji se registruje u skladu sa zakonom, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronske trgovine i to korisnika usluga, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Adriahostu, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, i lica sa kojima korisnik stupa u obligacioni odnos u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa, kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik Usluge nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, odnosno propisima koji regulišu registraciju Internet domena, radi ostvarivanja prava iz navedenih zakona i propisa.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak mogućnosti korišćenja Usluge, dospevanje svih eventualno neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korišćenja Usluge, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Član 78

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

  • ime,
  • prezime,
  • adresa,
  • broj (mobilnog) telefona,
  • e-mail adresa,
  • IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu odnosno Uslugama, (uključujući i “cookie“ podatke).

Član 79

Korisnik je obavezan da obavesti Adriahost o svakoj nastaloj promeni navedenih podataka, odnosno podataka koji su neophodni za uspešnu komunikaciju, a do koje je došlo u periodu trajanja korišćenja Usluga, u roku od 5 kalendarskih dana od nastanka promene. U suprotnom, Korisnik odgovara za svu štetu koja proistekne iz netačnosti, neistinitosti, nepotpunosti ili zastarelosti podataka.

Član 80

Adriahost može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Usluge. Ove podatke Adriahost može da koristi kako bi imala informacije kojima bi poboljšavala svoju uslugu informacionog društva, i dodatno ih usmerila i prilagodila posetiocima i Korisnicima.

Adriahost može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Usluge (takozvane “cookie“ podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se podaci koji se isključivo odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu odnosno Uslugama kao što su: podaci o veličini ekrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. “Browser”) internet sadržaja i drugi podaci o tehničkim karakteristikama. Ove podatke Adriahost može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšala svoje Usluge i dodatno ih usmerila i prilagodila korisnicima. Adriahost ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje “cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 81

U slučaju plaćanja Usluge platnom karticom Adriahost ne prikuplja podatke Korisnika o platnoj kartici. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom PCI DSS 3.1 standarda, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica čiji je Nivo 1 provajder platnih usluga, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama provajdera. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Adriahostu ili trećim licima.

Član 82

Sva opšta akta Adriahosta moraju biti u skladu sa ovim Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko neki opšti akt Adriahosta nije u skladu sa ovim Pravilnikom u pogledu zaštite podataka o ličnosti, primenjuju se odredbe ovog Pravilnika.

XII – NAČINI PLAĆANJA

Član 83

Cene usluga koje pruža Adriahost, kao jedinstvene cene prema paketima, i navedene su u Cenovniku koji se smatra sastavnim delom ovih Uslova korišćenja, a istaknute su na Internet adresi https://www.adriahost.rs/

Član 84

Prilikom plaćanja uplatom Adriahostu, Korisnik plaća obračunati iznos Adriahostu prema profakturi koji mu Adriahost dostavlja.

U slučaju plaćanja korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard i Maestro, Korisnik plaća obračunati iznos, dok troškove transakcije (bankarska provizija) snosi Adriahost. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu ili Adriahostu. Na izvodu banke pojavljuje se tekst «Adriatek».

U slučaju plaćanja korišćenjem “PayPal“ ili “2Checkout“ servisa, procesori plaćanja obrađuju transakciju usmeravaju je na kompaniju Adriatek LTD koja je za to angažovana od strane Adriahosta. Na ovakvim (pred)računima stoji logo i poslovno ime kompanije Adriatek LTD., kao i na izvodu za takve transakcije: «2CO-Adriatek» odnosno «Adriatek LTD».

U slučaju plaćanja karticom preko banke Intesa i WS Pay platforme:

Izjava o konverziji – Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Zaštita privatnosti korisnika – U ime AdriaHost obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Adriahosta (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji – Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava – U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, AdriaHost je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 85

Plaćanje usluge klijenta od strane bilo kog trećeg lica ne proizvodi promenu vlasništva nad uslugama, kao ni promenu nad registrovanim podacima za domen (tzv. WHOIS podaci).

Promena vlasništva nad uslugama ili registrovanim podacima za domen vrši se isključivo u pisanom obliku putem tiketa ili memoranduma pravnog lica, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

Plaćanje usluge klijenta od strane bilo kog trećeg lica ne dolazi do promene klijenta, odnosno podataka o klijentu.

Član 86

Adriahost zadržava pravo izmene Cenovnika, uz blagovremeno obaveštavanje putem Interneta, i poštovanja dobrih poslovnih običaja.

Član 87

Nadoknadu za uslugu hostinga Korisnik plaća prema profakturi Adriahosta za hosting paket koje želi da koristi.

Korisnik se obavezuje da pre plaćanja proveri da li je na profakturi ispravno naveden hosting paket, i da ukoliko nije, o tome (takođe pre plaćanja) obavesti Adriahost sa zahtevom za korekciju.

Adriahost će pružiti uslugu onog hosting paketa koji je naveden u profakturi koja je plaćena.

Adriahost korisniku izdaje fakturu i vrši pružanje usluge hostinga tek nakon prijema punog iznosa cene za taj hosting paket.

XIII – REKLAMACIJE I POVRAĆAJ NOVCA

Član 88

Kako Adriahost pruža uslugu informacionog društva, to na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Član 89

Usluga informacionog društva koju Adriahost pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Korisnika da uslugu koristi, i Korisnik prihvatom ovih Uslova potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora u slučaju kada Adriahost u potpunosti izvrši svoje ugovorne obaveze.

Član 90

Adriahost nema obavezu da vrši povraćaj novca, po bilo kom osnovu, za bilo koju uslugu.

Za usluge registracije naziva domena, SSL, namenskog servera i VPS, ne vrši se povraćaj novca

Adriahost može da, po sopstvenoj diskrecionoj oceni, odobri povraćaj novca korisniku u punom iznosu pod uslovom da korisnik:

  • zatraži povraćaj novca najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja profakture i
  • da se radi o uslugama deljenog hostinga i streaminga.

Kontakt za reklamacije: prodaja @ adriahost . rs

Korisnik može odabrati da mu se svi budući računi za koje je odabran način plaćanja “Platna kartica” automatski plaćaju kada dođe rok za plaćanje. To znači da, kada dođe datum za plaćanje računa, pokušaćemo da naplatimo račun u celosti. Ako u tom momentu korisnik nema dovoljno sredstava na kartici, pokušaćemo ponovo nakon 3 dana, pa posle toga jednom nedeljno sledeće 4 nedelje.

Pri svakom pokušaju naplate, korisnik će biti obavešten mailom, bilo da je transakcija bila uspešna ili ne.

Korisnik uvek može isključiti automatsko plaćanje tako što na svom nalogu iz korisničkog menija izabere “Automatsko plaćanje” i klikne na dugme “Zaustavi automatsko plaćanje”.

XIV – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 91

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja isključivo se primenjuju važeći propisi Republike Srbije, isključujući primenu pravila o rešavanju sukoba nadležnosti.

Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući dokument kojim Adriahost uređuje svoje poslovanje i pravni odnos prema Korisnicima.

Ovi Uslovi korišćenja ne proizvode pravno dejstvo između Korisnika i trećih lica, niti se Korisnici ili treća lica mogu pozivati na ove Uslove korišćenja u međusobnom ugovornom odnosu, niti referenciranje na ove Uslove korišćenja proizvodi pravno dejstvo u međusobnom ugovornom odnosu između trećih lica.

Korisnici koji pružaju uslugu informacionog društva ili druge usluge dužni su da urede sopstvene ugovorne odnose sa trećim licima, i ni u kom slučaju Adriahost ne može biti smatran ugovornom stranom u takvom odnosu Korisnika i trećeg lica.

Član 92

Na sve sporove do kojih može doći između Adriahosta i korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Adriahost i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za korisnike pravna lica i preduzetnike, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za korisnike fizička lica.

Član 93

Adriahost ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između dva ili više korisnika, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Ukoliko dva Korisnika nisu drugačije ugovorila, na sve sporove do kojih može doći između dva Korisnika, u vezi sa korišćenjem Usluge primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je sud prema opštim pravilima ocene nadležnosti suda.

Član 94

Adriahost ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na sopstvenoj Internet prezentaciji i poslati obaveštenje svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik da izričitu izjavu da ne prihvata ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja.

Član 95

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Adriahosta.

Član 96

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu, i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.