Како да се лако снађете у Линуксу и које су вам команде за то потребне?

У овом чланку ћемо навести 50 најчешће коришћених Линукс команди које ће вам бити од користи ако се први пут сусрећете са Линуксом. Списак није направљен по неком одређеном реду, издвојено је 50 команди за које сматрамо да су корисне. Команди свакако има још, што ћемо обрађивати у наредним чланцима.

1. tar команде

Прављење нове tar архиве:

$ tar cvf imefajla.tar ime_foldera/

Распакивање постојеће tar архиве:
$ tar xvf archive_name.tar

Погледајте постојећу tar архиву:
$ tar tvf archive_name.tar

Додатни примери за tar команде: The Ultimate Tar Command Tutorial with 10 Practical

2. grep команде

Претрага фајла за одређени стринг:
$ grep -i "the" ime_fajla

Испис линије која се поклапа, заједно са 3 линије после ње.
$ grep -A 3 -i "rec_koju_trazimo" ime_fajla

Тражење стринга у свим фајловима рекурзивно:
$ grep -r "rec_koju trazimo" *

Додатни примери за греп команде: Get a Grip on the Grep! – 15 Practical Grep Command Examples

3. find команде

Тражење фајлова по имену:
# find -iname "MyCProgram.c"

Извршење команди над фајловима који су пронађени:
$ find -iname "MyCProgram.c" -exec md5sum {} \;

Налажење свих празних фајлова:
# find ~ -empty

Додатни примери за финд команде: Mommy, I found it! — 15 Practical Linux Find Command Examples

4. ssh команде

Логин на “remote host”:
ssh -l jsmith remotehost.server.com

Дебуг одређеног ssh хоста:
ssh -v -l jsmith remotehost.server.com

Провера верзије ssh клијента:
$ ssh -V
OpenSSH_3.9p1, OpenSSL 0.9.7a Feb 19 2003

Додатни SSH пример: 5 Basic Linux SSH Client Commands

5. sed команде

Када копирате DOS филе на Unix систем, можете приметити \r\n на крају сваке линије. Ова команда конвертује DOS формат у UNIX формат:
$sed 's/.$//' filename

Испис садржаја фајла обрнуто:
$ sed -n '1!G;h;$p' primerfajla.txt

Додавање броја линије на све линије које нису празне:
$ sed '/./=' primerfajla.txt | sed 'N; s/\n/ /'

Додатни sed пример: Advanced Sed Substitution Examples

6. awk команде

Уклањање дуплих линија у фајлу:
$ awk '!($0 in array) { array[$0]; print }' temp

Исписивање свих линија из /etc/passwd које имају исти uid и gid:
$awk -F ':' '$3==$4' passwd.txt

Испис одређеног поља из фајла:
$ awk '{print $2,$5;}' primer.txt

Додатни awk пример: 8 Powerful Awk Built-in Variables – FS, OFS, RS, ORS, NR, NF, FILENAME, FNR

7. vim команде

Пређите на 143-ћу линију фајла:
$ vim +143 imefajla.txt

Пређите на први резултат претраге:
$ vim +/termin_koji_trazite imefajla.txt

Отворите фајл у read-only моду:
$ vim -R /etc/passwd

Додатни вим примери: How To Record and Play in Vim Editor

8. diff команде

Игноришите празна поља при поређењу
# diff -w ime_fajla.txt ime_fajla_novo.txt

Додатни diff примери: Top 4 File Difference Tools on UNIX / Linux – Diff, Colordiff, Wdiff, Vimdiff

9. sort команде

Ређање фајлова узлазно:
$ sort imena.txt

Ређање фајлова силазно:
$ sort -r imena.txt

10. export команде

Да погледате варијабле окружења које се тичу ORACLE-а
$ export | grep ORACLE
declare -x ORACLE_BASE="/u01/app/oracle"
declare -x ORACLE_HOME="/u01/app/oracle/product/10.2.0"
declare -x ORACLE_SID="med"
declare -x ORACLE_TERM="xterm"

Да експортујете варијаблу:
$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/10.2.0

11. xargs команде

Копирајте све слике на екстерни хард диск:
# ls *.jpg | xargs -n1 -i cp {} /eksterni-had-disk/folder

Пронађите све .jpg слике на рачунару и архивирајте их:
# find / -name *.jpg -type f -print | xargs tar -cvzf slike.tar.gz

Преузимање свих URL-а поменутих у листи у фајлу:
# cat lista-urla.txt | xargs wget –c

12. ls команде

Прикажите величине фајла у класичним јединицама (KB, MB):
$ ls -lh
-rw-r----- 1 primer primer 8.9M Sep 12 15:27 arch-linux.txt.gz

Поређајте фајлове на основу времена задње модификације:
$ ls -ltr

Класификација фајлова са специјалним карактерима:
$ ls -F

Додатни ls примери: Unix LS Command: 15 Practical Examples

13. pwd команде

pwd је скраћеница од Print working directory. Шта друго да вам кажемо о добром старом pwd-у који исписује тренутни директоријум већ деценијама.

14. cd команде

Можете користити “cd -” да се пребацујете између задња 2 директоријума у којима сте били.

Користите “shopt -s cdspell” да аутоматски исправите имена фајлова које сте користили у cd-у

Додатни cd примери: 6 Awesome Linux cd command Hacks

15. gzip команде

Да направите *.gz компресован фајл:
$ gzip test.txt

Да распакујете *.gz фајл:
$ gzip -d test.txt.gz

Прикажите колико је компресован одређени фајл помоћу gzip-a:
$ gzip -l *.gz
compressed uncompressed ratio uncompressed_name
23709 97975 75.8% asp-patch-rpms.txt

16. bzip2 команде

Да направите *.bz2 компресован фајл:
$ bzip2 test.txt

Да распакујете *.bz2 фајл:
bzip2 -d test.txt.bz2

Додатни bzip2 примери: BZ is Eazy! bzip2, bzgrep, bzcmp, bzdiff, bzcat, bzless, bzmore examples

17. unzip команде

Да распакујете *.zip фајл:
$ unzip test.zip

Погледајте садржај *.zip фајла, без распакивања:
$ unzip -l magda.zip
Archive: magda.zip
Length Date Time Name
-------- ---- ---- ----
40995 11-30-98 23:50 META-INF/MANIFEST.MF
32169 08-25-98 21:07 classes_
15964 08-25-98 21:07 classes_names
10542 08-25-98 21:07 classes_ncomp

18. shutdown команде

Угасите систем одмах:
# shutdown -h now

Угасите систем за 10 минута:
# shutdown -h +10

Рестартујте систем уз помоћ shutdown-а:
# shutdown -r now

Покрените fsck (filesystem check) после рестарта:
shutdown -Fr now

19. ftp команде

ftp и sftp имају сличне команде. Да се конектујете на удаљени сервер и скинете више фајлова, урадите следеће:
$ ftp IP/hostname
ftp> mget *.html

Да погледате фајлове на серверу пре скидања, користите mls uz ftp:
ftp> mls *.html -
/ftptest/features.html
/ftptest/index.html
/ftptest/othertools.html
/ftptest/samplereport.html
/ftptest/usage.html

Додатни фтп примери: FTP and SFTP Beginners Guide with 10 Examples

20. crontab команде

Погледајте crontab унос за појединачног корисника:
# crontab -u imekorisnika -l

Закажите cronjob на сваких 10 минута:
*/10 * * * * /home/magda/check-disk-space

Додатни crontab примери: Linux Crontab: 15 Awesome Cron Job Examples

21. service команде

service команда се користи да за покретање скрипти без потребе за позивањем пуне путање до скрипте.

Проверите статус SSH сервиса:
# service ssh status

Проверите статус свих сервиса.
service --status-all

Рестартујте сервис.
# service ssh restart

22. ps команде

Команда ps се користи да се прикажу информације о процесима који су тренутно активни.

Погледајте тренутне процесе:
$ ps -ef | more

Погледајте тренутне процесе у tree хијерархији:
$ ps -efH | more

23. free команде

Ова команда се користи да прикаже слободне ресурсе меморије на серверу.

Класичан free оутпут
$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 3566408 1580220 1986188 0 203988 902960
-/+ buffers/cache: 473272 3093136
Swap: 4000176 0 4000176

Ако хоћете брзо да проверите колико RAMа има ваш сервер, користите -g опцију за GB, -b за bytes, -k за KB, -m за MB.
$ free -g
total used free shared buffers cached
Mem: 3 1 1 0 0 0
-/+ buffers/cache: 0 2
Swap: 3 0 3

Ако хоћете да видите целу меморију, заједно са swap-ом, додајте -t.
$ free -t
total used free shared buffers cached
Mem: 3566408 1592148 1974260 0 204260 912556
-/+ buffers/cache: 475332 3091076
Swap: 4000176 0 4000176
Total: 7566584 1592148 5974436

24. top команде

top команде приказују све процесе у систему, поредјане по CPU ресурсима које троше. Да сложите процесе по неком другом ресурсу, притисните О:
Current Sort Field: P for window 1:Def
Select sort field via field letter, type any other key to return

a: PID = Process Id v: nDRT = Dirty Pages count
d: UID = User Id y: WCHAN = Sleeping in Function
e: USER = User Name z: Flags = Task Flags
……..

Да излистате процесе који припадају само једном кориснику, користите -u опцију:
$ top -u imekorisnika

Још top примера: Can You Top This? 15 Practical Linux Top Command Examples

25. df команде

Испис заузећа простора на диску:
$ df -k
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 29530400 3233104 24797232 12% /
/dev/sda2 120367992 50171596 64082060 44% /home

Команда df -h исписује информације у формату који је читљив, нпр заузеће ће бити исписано у GB:
$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 29G 3.1G 24G 12% /
/dev/sda2 115G 48G 62G 44% /home

Можете користити -T да добијете информацију који тип фајл-система се користи:
$ df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1 ext4 29530400 3233120 24797216 12% /
/dev/sda2 ext4 120367992 50171596 64082060 44% /home

26. kill команде

kill команде се користе да убијете процесе. Прво пронађите ID процеса, а затим користите killall -9 да убијете процес.
$ ps -ef | grep vim
magda 7243 7222 9 22:43 pts/2 00:00:00 vim

$ kill -9 7243

Додатни kill примери: 4 Ways to Kill a Process – kill, killall, pkill, xkil

27. pm команде

Упит за потврду пре брисања фајла:
$ rm -i imefajla.txt

Може бити веома корисно у комбинацији са специјалним карактерима.

Испис имена фајла и потврда пре брисања:
$ rm -i file*

Следећа команда ће обрисати све фајлове и фолдере унутар фолдера /primer, укључујући и фолдер /primer .
$ rm -r primer

28. cp команде

Копирајте fajl1 у fajl2, а да притом сачувате власништво над фајлом и timestamp:
$ cp -p fajl1 fajl2

Копирајте fajl1 у fajl2 а да притом добијете потврду о копирању, пре самог копирања:
$ cp -i fajl1 fajl2

29. mv команда

Преименујте fajl1 у fajl2. Ако fajl2 већ постоји, добићете потврду о томе пре преименовања:
$ mv -i fajl1 fajl2

Напомена: mv -f је супротна команда, која ће преименовати fajl1 у fajl2, без потврде о томе.

mv-v ће исписати шта се дешава приликом преименовања, што може бити корисно у масовнијим изменама фајлова.
$ mv -v fajl1 fajl2

30. cat команде

Можете погледати више фајлова одједном. Следећа команда ће исписати садржај фајла1 а затим садржај фајла2.
$ cat fajl1 fajl2

При испису фајла, команда cat -n ће додати и број сваке линије у фајлу.
$ cat -n /etc/logrotate.conf
1 /var/log/btmp {
2 missingok
3 monthly
4 create 0660 root utmp
5 rotate 1
6 }

31. mount команде

Да монтирате фајл систем, потребно је да креирате фолдер и да монтирате систем као што је приказано:
# mkdir /backup

# mount /dev/sdb1 /backup

Такође можете додати ово у fstab, за аутоматско монтирање.
/dev/sdb1 /backup ext2 defaults 0 2

32. chmod команде

chmod команде се користе да управљање пермисија над фолдером или фајлом.

Дајте пун приступ кориснику или групи над фајлом користећи следећу команду:
$ chmod ug+rwx fajl.txt

Онемогућите приступ групи на одредјеном фајлу:
$ chmod g-rwx fajl.txt

Примените сет пермисија рекурзивно на свим фајловима и фолдерима:
$ chmod -R ug+rwx fajl.txt

Додатни chmod примери: 7 Chmod Command Examples for Beginners

33. chown команде

chown команде се користе да управљање власништва над фолдерима и фајловима.

Да промените власништво над фајлом тако да власник буде oracle, а група db, можете користити следећу команду:
$ chown oracle:db fajl.sh

Можете користити -R да промените власништво рекурзивно над свим фолдерима и фајловима унутар једног фолдера:
$ chown -R oracle:db /home/oracle

34. passwd команде

Промените вашу лозинку користећи passwd. Ова команда ће вас питати за стару лозинку а затим за нову:
$ passwd

Администратор може променити лозинке осталим корисницима. У овом случају није потребно знати стару лозинку:
# passwd imekorisnika

Уклоните лозинку за одређеног корисника. Када се лозинка уклони, тај корисник се може логовати без лозинке.
# passwd -d imekorisnika

35. mkdir команде

Следећа команда ће направити фолдер темп унутар home директоријума.
$ mkdir ~/temp

Можете направити неколико фолдера са једном mkdir командом.

$ mkdir -p dir1/dir2/dir3/dir4/

36. ifconfig команде

ifconfig се користи за конфигурацију мреже на Линукс системима.

Погледајте интерфејс заједно са статусом:
$ ifconfig -a

Стартујте или стопирајте одређени мрежни интерфејс користећи up и down команде.
$ ifconfig eth0 up

$ ifconfig eth0 down

Додатне ifconfig команде: Ifconfig: 7 Examples To Configure Network Interface

37. uname команде

uname команде исписују важне информације о систему: кернел, hostname, тип процесора и слично.

Пример исписа на Ubuntu лаптопу:
$ uname -a
Linux john-laptop 2.6.32-24-generic #41-Ubuntu SMP Sat Sep 12 01:12:52 UTC 2015 i686 GNU/Linux

38. whereis команде

Ако желите да сазнате где се одређена команда налази на серверу и како се позива, можете користити whereis.
$ whereis ls
ls: /bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz

39. whatis команде

Команда whatis исписује кратак опис одређене команде:
$ whatis ls
ls (1) - list directory contents

$ whatis ifconfig
ifconfig (8) – configure a network interface

40. locate команде

Користећи locate команду можете брзо пронаћи локацију фајла или групе фајлова. Команда locate користи базу креирану од стране updatedb.

Пример испод показује све фајлове који садрже реч ‘crontab’ у себи.
$ locate crontab
/etc/anacrontab
/etc/crontab
/usr/bin/crontab
/usr/share/doc/cron/examples/crontab2english.pl.gz
/usr/share/man/man1/crontab.1.gz
/usr/share/man/man5/anacrontab.5.gz
/usr/share/man/man5/crontab.5.gz
/usr/share/vim/vim72/syntax/crontab.vim

41. man команде

Испис man странице за одређену команду:
$ man crontab

Када је man страница превелика или се садржи од више поглавља, директно до поглавља можете доћи на следећи начин:
$ man BROJPOGLAVLJA ime_komande

Следећих 8 поглавља су доступни на ман страницама:

  1. Генералне команде
  2. Позивање система
  3. Функције C библиотека
  4. Специјални фајлови
  5. Формати фајлова
  6. Игре и screensaver-и
  7. Разно
  8. Администрација система и daemon-и

На пример, када урадите whatis crontab, приметићете да crontab има 2 поглавља, поглавље 1 и поглавље 5. Да видите одмах поглавље 5, урадите следеће:
$ whatis crontab
crontab (1) - maintain crontab files for individual users (V3)
crontab (5) - tables for driving cron

$ man 5 crontab

42. tail команде

Без додатних аргумената, исписује задњих 10 линија фајла:
$ tail ime_fajla.txt

Испис n броја линија фајла:
$ tail -n N ime_fajla.txt

Погледајте садржај фајла у реалном времену користећи tail -f. Ово је корисно за праћење логова. Команда се терминише користећи CTRL+C.
$ tail -f log-fajl

Додатни tail примери: 3 Methods To View tail -f output of Multiple Log Files in One Terminal

43. less команде

less је веома користан када прегледате огромне логове.
$ less ogroman-log-fajl.log

Када једном отворите фајл користећи less, следеће две пречице су доста корисне:
CTRL+F – напред
CTRL+B – назад

Додатни less примери: Unix Less Command: 10 Tips for Effective Navigation

44. su команде

Пребаците се на други кориснички налог користећи su команду. Админ може да се пребаци на било чији налог, без лозинке.
$ su - IMEKORISNIKA

Извршите команду са туђег налога. У наведеном примеру, Душко може да изврши ls команду као Магда. Када се команда изврши, систем ће се вратити на Душков налог.
[dusko@dev-server]$ su - magda -c 'ls'

[dusko@dev-server]$

Улогујте се на одређени налог и покрените одређени shell уместо стандардног shell-а.
$ su -s 'SHELLNAME' USERNAME

45. mysql команде

mysql је најраспрострањенији систем база података отвореног кода. Чак и ако не користите SQL на свом серверу, можда ће вам затребати мyсqл команда да се конектујете на SQL на другом серверу.

Да се повежете на удаљени SQL сервер:
$ mysql -u root -p -h 192.168.1.2

Да се повежете на локални SQL сервер:
$ mysql -u root -p

Ако хоћете да унесете лозинку директно у терминал, унесите је одмах после -p, без размака.

46. yum команде

Да инсталирате Apache користећи yum:
$ yum install httpd

Да ажурирате Apache користећи yum:
$ yum update httpd

Да обришете Apache користећи yum:
$ yum remove httpd

47. rpm команде

Да инсталирате Apache користећи rpm:
# rpm -ivh httpd-2.2.3-22.0.1.el5.i386.rpm

Да ажурирате Apache користећи rpm:
# rpm -uvh httpd-2.2.3-22.0.1.el5.i386.rpm

Да обришете Apache користећи rpm:
# rpm -ev httpd

Додатни rpm примери: RPM Command: 15 Examples to Install, Uninstall, Upgrade, Query RPM Packages

48. ping команде

Пингујте gmail сервер са само 5 пакета:
$ ping -c 5 gmail.com

Додатне пинг команде: Ping Tutorial: 15 Effective Ping Command Examples

49. date команде

Поставите датум на машини:
# date -s "09/12/2015 23:59:53"

Када промените време на машини, требало би да синхронизујете сат са датумом:
# hwclock –systohc

# hwclock –systohc –utc

50. wget команде

Брзи и лак начин да скинете софтвер, музику, видео или било који други фајл са инернета.
$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.2.1.tar.gz

Скините фајл и снимите га под другим именом:
$ wget -O taglist.zip http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=7701

Додатни wget примери: The Ultimate Wget Download Guide With 15 Awesome Examples

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЗА НАЈНОВИЈЕ ТЕКСТОВЕ СА НАШЕГ БЛОГА!

Tags: , , ,

No comments yet.

Submit Comment